தடைகளை உடைப்போம், சரித்தரம் படைப்போம்!

எழுக இளைஞனே  எழுக,
உயிர்களில் உன்னத படைப்பு நீ,  உலகினை உன் வசமாக்கிட வருவாய்

உழைப்பினை செலுத்தி உயர்ந்திட துடிக்கும் அழைப்பினை விடுத்தேன் ஆர்வமாய் வா வா!

சாதிக்க துடிக்கும் ஒவ்வொரு நெஞ்சமும்

சரித்திரம் படைக்கும் காலம் வரும்
என்றாலும் சோதிக்கும் தடைகளும் கூடவே வரும்
தடைகளை உடைத்து சரித்திரம் படைக்கும் படைபலமே நீ தான்
எழுக இளைஞனே எழுக
இளைஞனே , நீ எப்படி பட்டவன்?
சிறப்பின் சிகரமாய், பிறப்பின் அகரமாய்
முறைப்படி உதித்த மூத்தவன் நீ
குறைபடு குணங்கள் அனைத்தும் தூக்கி தரைப்பட செய்பவன் நீ
எதற்கடா தயக்கம்? ஏனடா மயக்கம்?
இமைகளை மூடி இன்னுமா உறக்கம்?
இமயமே உன்னடி பணிந்திட துடிக்கும்
எழுந்து நீ நிமிர்ந்து தான் நின்றால்
காவிரியும் கங்கையும் கை குலுக்கும்
உன் கண் இமை அசைத்து நீ கட்டளை இட்டால்
நிலவினில் இருக்கும் கரைகளை துடைக்கும்
நீள்விரல் கொண்டவன் நீ ஆணைட்டல்
உலவிடும் காற்றும் நின்று பேசும்
உன்னையா இவ்வுலகம் இழிந்து பேசும்?
மானுட பிறவி மகத்தானது
உன் மதிப்பினை அறிந்து நீ செயல்படு
மலைகளையே மலைத்திட செய்பவன் நீ
வெற்றி மாலைகளை தாங்கிட பாடு படு
சிலைகளை ஆகும் சிற்பயை செதுக்கும்
கலைநயம் அறிந்த கலைஞ்சனே
உலைகளம் கொடுக்கும் கருவியா
உந்தன் உடைபெரும் வலிமையை அழிக்கும்?
பேதைகள் போதையில் வீழலாம்
வாழ்க்கை பாதையே நீ தடம் மாறலாமா?
சாதனை என்பது என்ன?
சாதனை என்பது சில்லறை கொடுத்து சந்தையில்
வாங்கிடும் பொருள் அல்ல
சரித்திரம் குறிக்கும் புகழினை பெறுவது
சமைத்திடும் சமையல் குறிப்பு அல்ல
வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் அமைந்திட
ஒருவன் வாழ்க்கையில் சாதிப்பது வியப்பல்ல
வறுமையின் கொடுமைகளை தாங்கி நின்று
வரும் தடைகளை எல்லாம் உடைத்து எறிந்தால்
இளைஞனே, அது தான் சரித்திரம், அது தான் சாதனை
இதை நீ உணர்ந்தால் ஏது பிழை ?
இன்ப வாழ்வின் நிலத்திலே வரும் புகழ் மழை
எனவே, தடைகளை தகர்த்திட, தரித்திரம் துடைத்திட
விழிக்கட்டும் உன் விழிகள், விடியட்டும் உன் இரவு
சாகட்டும் சங்கடங்கள், சரியாய்டும் சவால்கள்
நீ படைக்கலாம் புது உலகு துடைக்கலாம் ஏழை கண்ணீர்
Advertisements

Google Knows everything about you

Technically speaking, Google does not know anything about you, but it does really store large amounts of information about you. With the face recognition technology it can identify you and your friends from a picture you posted in Picasa and it can identify what books you have read through Google Books.

Google`s announcement of its new privacy settings has created a stir among privacy advocates. In case you want to find out how much information Google holds about you, you can check in the Google dashboard and login with your Gmail/Google account. It is indeed true that Google knows a lot about you than your mother.

When the new privacy policy comes to effect Google can know what you searched for and your activity on the partner websites. In case you still use your chrome browser, it can find all the websites you type in the address box. It can find all your activities right from its search page to Gmail to phones running its Android OS. Google clarified that information will be stored only if a user logs in.

 

Google says that it wants to make the customer experience more simple and easier. However, many are upset for two reasons. The first is that Google is making use of this data explicit and the second being they cannot opt out and use the service still. This means if you don’t want your Google searches, YouTube and Gmail combined to one personal data which can say about you, you will have to opt out of using Google services.

Consolidating 60 of its privacy policies into one encompassing policy can create uproar in the privacy advocates community. Since Google is not transparent in exposing how it uses our data, privacy is a big question. Shuman Ghosemajumder, the business product manager for Trust and Safety, Google says that “In some cases there is [transparency], and in some cases there isn`t” He confirms that the privacy of the user data is strictly controlled and they have all kinds of measures to protect data from third party users. He adds that they have internal controls to ensure that we can’t get access to data in a given Google service if we are not a part of the team.

With increasing pressure, Google has agreed to anonymize server log data after a period of time in such a way that Logs can`t be associated with a specific cookie ID or IP address.  Privacy groups wish that Google could reveal how many requests it receives from litigators and law enforcements and its response to them. This has made them to worry.

It is a fact that we are rely on Google`s services and Google makes money of out of it. But there will be a tension in the minds when it desires for privacy while Google focuses more on the flexibility of handling data. Your personal data which is worth for $5000 on an average has bothered some users. Is it bothering you?

SCORING TECHNIQUES

A fencer`s ebullience is exhibited after a puissant play. Scoring against the opponent to win a game involves rigorous practice of footworks and bladeworks. In a bout, being at the right place at the right moment is a great deal. All the maneuvering movements of the fencer have to be done with a minimum effort and maximum grace, which arguably makes footwork as the most important part in a training regimen. During the first half of the 20th century, the fencers were put through a six months to a year of footwork before they were allowed to hold a weapon, but this has been largely abandoned.

The fencing stance and movements have evolved over centuries of trial and error in order to afford optimal protection and mobility. In the fencing stance, the knees are well bent so that the center of gravity relies on the heels during En garde. The vulnerable target area, particularly in Foil and Epee are decreased when a fencer tends to stand somewhat side-on to the principal direction of movement, leading with the weapon side. This stance maintains the ease of movement while moving forward and backward and helps in maintaining the balance.

 

(In the pic: Giovanna Trillini of Italy and Nam Hyunhee of South Korea compete in the semifinals of the women’s individual foil fencing event at the Fencing Hall on Day 3 of the Beijing 2008 Olympic Games on August 11, 2008 in Beijing, China)

The most common way by which an attack is delivered by a fencer is using Lunge. An instantaneous attack without any warning can be delivered using a lunge. In a lunge, the blade arm is extended while the fencer kicks his front leg forward, straightening his back leg and back arm in such a way that his/her body is forcefully pushed forward and an attack is delivered upon the opponent. Sometimes fencers do use cross steps, where the back foot passes the front foot. At times, this movement can create unbalanced position.

The exaggerated version of the cross step can be called as Fleche. This is used in Foil and Epee. The Fleche is a French word for arrow where the fencer leans forward and takes along running cross step in such a way that most of the thrust is made with the front leg. In saber cross steps were prohibited in 1900`s. So the fencers, instead of making a cross forward steps, used ballestra, which is the hopping step, which was occasionally used as a preparation for attacks.

A maneuver that can trick the opponent into thinking that the attacker is retreating, when in reality he/she is about to close distance is called a check step. Here the fencer moves his back foot as in a retreat and then performs an entire advance.

Vladimir Smirnov

Once Davis Stuart Jones told, “True inspiration comes from the blue, Belief in true inspiration comes from the Light who gives it to you Ultimate belief in what you do Entirely from him to you” This holds true in my case, Vladimir Smirnov still remains as a source of inspiration for me. A Russian foil fencer, who was the second person to get an Olympic medal (Silver) for the nation in the year 1980, won the world championship the following year.

Born on May 20, 1954, Smirnov played Basket Ball, hockey and football. Vladimir joined the fencing club in Ukraine upon the invitation from a fencing coach in his native and got attracted by that romantic kind of sport and stayed there forever. The totally shy guy with a good athletic look caught the attention of a well known coach Viktor Bykov who trained silver medalists of the world cup. He was put into shape with a long term program, and did a wonderful performance at the USSR Championships. Vladimir was well known for his fast movements and actions.

The passion he had towards the sport was completely mind boggling that he used to come to his coach during mid night and say, “ I`ve got a new idea, let`s try a new trick”. During the 1982 world championships, Smirnov had a bout with a German fencer, Matheus Ber. Both the fencers were demonstrating a powerful, athletic fencing. In one attack, Ber`s foil got broken, While Smirnov was approaching forward, the stub had gone through this eye and penetrated the brain for almost 15 centimeters. Smirnov was wearing a wire-mesh type mask, while blood and brain fluid was pouring out the Russian fencer, Ber was staring at him in complete horror. Then the world`s great fencer collapsed never to rise again. Smirnov was kept in a life support system until the final touch of the final event. He was then disconnected from the support system because nobody wished him to die during the championships.

Because of his death The International Fencing Federation raised its safety standards. Maraging steel blades instead of carbon steel blades were used from then. The masks were put for strength tests before every match during world-class completion, if it failed in the test, the mask was destroyed on spot. The safety standards were raised and revised from then on. Vladimir had an important influence in my sport.

LIFE :)

1. Life isn’t fair, but it’s still good.
2. When in doubt, just take the next small step.
3. Life is too short to waste time hating anyone.
4. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
5. Pay off your credit cards every month.
6. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
7. Cry with someone. It’s more healing than crying alone.
8. It’s OK to get angry with God. He can take it.
9. Save for retirement starting with your first paycheck.
10. When it comes to chocolate, resistance is futile.

11. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
12. It’s OK to let your children see you cry.
13. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about.
14. If a relationship has to be a secret, you shouldn’t be in it.
15. Everything can change in the blink of an eye. But don’t worry; God never blinks.
16. Life is too short for long pity parties. Get busy living, or get busy dying.
17. You can get through anything if you stay put in today.
18. A writer writes. If you want to be a writer, write.
19. It’s never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
20. When it comes to going after what you love in life, don’t take no for an answer.
Candles, Purple and Sex on the Brain

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don’t save it for a special occasion. Today is special.
22. Over-prepare, then go with the flow.
23. Be eccentric now. Don’t wait for old age to wear purple.
24. The most important sex organ is the brain.
25. No one is in charge of your happiness except you.

 

 
26. Frame every so-called disaster with these words: “In five years, will this matter?”
27. Always choose life.
28. Forgive everyone everything.
29. What other people think of you is none of your business.
30. Time heals almost everything. Give time time.
Change, Miracles and Second Childhoods

31. However good or bad a situation is, it will change.
32. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.
33. Believe in miracles.
34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn’t do.
35. Whatever doesn’t kill you really does make you stronger.
36. Growing old beats the alternative – dying young.
37. Your children get only one childhood. Make it memorable.
38. Read the Psalms. They cover every human emotion.
39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else’s, we’d grab ours back.
Is it Useful, Beautiful or Joyful?

41. Don’t audit life. Show up and make the most of it now.
42. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.
43. All that truly matters in the end is that you loved.
44. Envy is a waste of time. You already have all you need.
45. The best is yet to come.
46. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
47. Take a deep breath. It calms the mind.
48. If you don’t ask, you don’t get.
49. Yield.
50. Life isn’t tied with a bow, but it’s still a gift

45 things a Girl wants, but will never ask for…..

Geeez!!! I came across this in a Facebook fan page, and finally could not resist myself from posting it here.

1. Touch her waist.
2. Actually talk to her.
3. Share secrets with her.
4. Give her your jacket.
5. Kiss her slowly.

Are you remembering this?
6. Hug her.
7. Hold her.
8. Laugh with her.
9. Invite her somewhere.
10. Hangout with her and your friends together.

KEEP READING ..
11. Smile with her.
12. Take pictures with her.
13. Pull her onto your lap.
14. When she says she loves you more, deny it. Fight back.
15. When her friends say “I love her more than you”, deny it. Fight back and hug her tight so she can’t get to her friends. It makes her feel loved.


Are you thinking of someone?
16. Always hug her and say I love you whenever you see her.
17. Kiss her unexpectedly.
18. Hug her from behind around the waist.
19. Tell her she’s beautiful.
20. Tell her the way you feel about her.

One last thing you need to do to show her you actually do mean it.
21. Open doors for her, walk her to her car – it makes her feel protected, plus it never hurts to act like a gentleman.
22. Tell her she’s your everything – only if you mean it.
23. If it seems like there is something wrong, ask her – if she denies something being wrong, it means SHE DOESN’T WANT TO TALK ABOUT IT – so just hug her.

24. Make her feel loved.
25. Kiss her in front of OTHER girls you know!

WE MIGHT DENY IT BUT WE ACTUALLY LIKE AND KINDA WANT YOU TO TICKLE US ..
26. Don’t lie to her.
27. DON’T cheat on her.
28. Take her ANYWHERE she wants.
29. Text message or call her in the morning and tell her have a good day at school, and how much you miss her.
30. Be there for her whenever she needs you, and even when she doesn’t need you, just be there so she’ll know that she can always count on you.

ARE YOU STILL READING THIS? YOU BETTER, BECAUSE IT’S IMPORTANT.
31. Hold her close when she’s cold so she can hold you too.
32. When you are alone hold her close and kiss her.
33. Kiss her on the cheek; (it will give her the hint that you want to kiss her).
34. While in the movies, put your arm around her and then she will automatically put her head on your shoulder, then lean in and tilt her chin up and kiss her lightly.
35. Don’t ever tell her to leave even jokingly or act like you’re mad. If she’s upset, comfort her.

REMEMBER ALL THESE THINGS WHEN YOU ARE WITH HER NEXT ..
36. When people diss her, stand up for her.
37. Look deep into her eyes and tell her you love her.
38. Lay down under the stars and put her head on your chest so she can listen to the steady beat of your heart, link your fingers together while you whisper to her as she rests her eyes and listens to you.
39. When walking next to each other grab her hand.
40. When you hug her, hold her in your arms as long as possible.

MAKE SURE SHE KNOWS SHES LOVED.
41. Call or text her at night to wish her sweet dreams.
42. Comfort her when she cries and wipe away her tears.
43. Take her for long walks at night.
44. Always remind her how much you love her.
45. Sit on top of her and tell her how much you love her and then bend down to her face and kiss her while you’re sitting on her.

You’ll never know when she needs just a little more love .. ♥!

I’m Alive! Some Agatha Christie reviews…

I figured out how to spend my hols 🙂

Peachy Reviews

Yes, I’m still here. I really miss updating this blog. The past couple weeks I’ve actually managed to read some books again! I actually reached my goal of 111 books this year already. I think I’m going to hold off on reading any new books until the new year so I can catch up on stuff for this year….maybe! Well, here’s an update. Sorry if you’re sick of Agatha Christie…but I’m not, so here’s what I thought of the books I read in the last few months.

The Moving Finger- Someone is sending nasty anonymous letters in a little village. One of the letters supposedly drives a woman to suicide. This is a Miss Marple novel but she’s not in it a whole lot. The narrator, a newcomer to the village, tries to do some sleuthing on his own, but obviously doesn’t quite get it. This is another favorite of…

View original post 494 more words